Drobečková navigace

Úvod > Zápis > Směrnice s důležitými termíny zápisu

Směrnice s důležitými termíny zápisuSměrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

č.j. 22/2023

Ředitelka Mateřské školy Hostavice, Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 14 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

 1. Podávání žádostí:
 • Místo a termín vydávání formulářů: využijte elektronický předzápis – odkaz na webových stránkách školy. Žádost je možné si stáhnout od 1. 4. do 29. 4. 2023 na webových stránkách školy a odevzdat je ve stanoveném termínu vyplněné. Fyzické vyzvednutí v mateřské škole je možné po předchozí e-mailové domluvě.
 • Příjem vyplněných formulářů: 3. a 4. 5. 2023 (od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00) po rezervaci v předem stanoveném čase.
 • Místo odevzdání formulářů: Mateřská škola Praha 9 – Hostavice, příspěvková organizace, U Hostavického potoka 803/71, 198 00 Praha 9. Sledujte průběžně aktuální informace o zápisu na webových stránkách školy.
 • Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí:

ředitelka školy: Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka Mikolášková

 • Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum či pořadí podání žádosti.
 • Výsledky přijímacího řízení: budou oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy a na webových stránkách školy dne 25. 5. 2023. Zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Záporná rozhodnutí budou k vyzvednutí v Mateřské škole Praha 9 – Hostavice, příspěvková organizace, U Hostavického potoka 803/71, 198 00 Praha 9 dne 25. 5. 2023 od 14:00 do 16:00. V případě, že záporné rozhodnutí nebude vyzvednuto osobně, bude zasláno doporučeně poštou.

 1. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2023/2024:
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023).
 • Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Děti dvouleté s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 -Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. §34 odst.5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště na Praze 14.

 

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2023, povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do spádové mateřské školy. Dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je pro mateřské školy na Praze 14 stanovena jako spádová celá oblast Prahy 14. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, na cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením.

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§36 a §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 • Dokumentace k zápisu:

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cizinci cestovní pas, oprávněnost pobytu na území ČR – týká se pouze cizinců mimo země EU - § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

K zápisu dítěte s přiznaným podpůrným opatřením je třeba odevzdat doporučení Školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny – PPP), kde zpracují odborný posudek.

V daném termínu rodič odevzdá:

 • Vyplněnou žádost k přijetí včetně data a podpisů
 • Vyplněný evidenční list včetně vyjádření dětského lékaře