Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis > Směrnice

SměrniceSměrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

č.j. 22/2022

Ředitelka Mateřské školy Hostavice, Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 14 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 1. Podávání žádostí:
 • Místo a termín vydávání formulářů: využijte elektronický předzápis – odkaz na webových stránkách školy. Žádost je možné si stáhnout od 1. 4. do 29. 4. 2022 na webových stránkách školy a odevzdat je ve stanoveném termínu vyplněné. Fyzické vyzvednutí v mateřské škole je možné po předchozí e-mailové domluvě.
 • Příjem vyplněných formulářů: 3. a 4. 5. 2022 (od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00) po rezervaci v předem stanoveném čase.
 • Místo odevzdání formulářů: Mateřská škola Praha 9 – Hostavice, příspěvková organizace, U Hostavického potoka 803/71, 198 00 Praha 9. Sledujte průběžně aktuální informace o zápisu na webových stránkách školy.
 • Osoby odpovědné za příjem a evidenci vrácených žádostí:

ředitelka školy: Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka Mikolášková

 • Termín odevzdání žádosti je doba rozhodná pro započetí správního řízení dle předem stanovených kritérií MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum či pořadí podání žádosti.
 • V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás
  upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před
  vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit
  k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři
  ředitele školy 17. 5. 2022 po předchozí telefonické domluvě.
 • Výsledky přijímacího řízení: budou oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy a na webových stránkách školy dne 24. 5. 2022. Zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Záporná rozhodnutí budou k vyzvednutí v Mateřské škole Praha 9 – Hostavice, příspěvková organizace, U Hostavického potoka 803/71, 198 00 Praha 9 dne 24. 5. 2022 od 13:00 do 16:00. V případě, že záporné rozhodnutí nebude vyzvednuto osobně, bude zasláno doporučeně poštou.

 1. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2022/2023:
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022).
 • Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Děti dvouleté s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 -Hostavice, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2022, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. §34 odst.5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá trvalé bydliště na Praze 14.

 

Dle § 34 školského zákona je pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022, povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat do spádové mateřské školy. Dle Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je pro mateřské školy na Praze 14 stanovena jako spádová celá oblast Prahy 14. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na občany České republiky, na cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, dále na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se netýká dětí s hlubokým mentálním postižením.

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§36 a §38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 • Dokumentace k zápisu:

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cizinci cestovní pas, oprávněnost pobytu na území ČR – týká se pouze cizinců mimo země EU - § 20 Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

K zápisu dítěte s přiznaným podpůrným opatřením je třeba odevzdat doporučení Školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny – PPP), kde zpracují odborný posudek.

V daném termínu rodič odevzdá:

 • Vyplněnou žádost k přijetí včetně data a podpisů
 • Vyplněný evidenční list včetně vyjádření dětského lékaře     

Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

ředitelka MŠ Hostavice

Směrnice v pdf.