Drobečková navigace

Úvod > O školce > Koncepce rozvoje MŠ Hostavice

Koncepce rozvoje MŠ Hostavice


Koncepce rozvoje MŠ Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71

 

Úvod:

Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohastranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Propojením všech zásadních komponentů, jež přímo předškolní vzdělávání ovlivňují, chceme docílit vysoké kvality v přípravě dětí na další životní a vzdělávací cestu, optimálně rozvíjet jejich osobnost, podporovat zdravý tělesný vývoj a osobní spokojenost.

 

Hlavní cíle:

Cíle celkové působnosti školy a Školního vzdělávacího programu „Barvy přírody“ jsou odvozovány jak z individuálních, tak i společenských potřeb. Nevztahují se pouze na rozvoj rozumových schopností, ale i k osvojování si sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních, estetických hodnot a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku. Zaměřují se na rovinu osobnostního rozvoje:

 1. rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, možnosti a zájmy cestou přirozené výchovy;
 2. naučit děti samostatně myslet a projevovat se jako demokratický občan v souladu s morálními hodnotami;
 3. vytvářet dobré a dostatečné základy klíčovým kompetencím tak, aby se staly podstatným příslibem na další životní a vzdělávací cestě dětí.

Plánovaný rozvoj školy

Vize:

Do roku 2025 chceme být efektivní, otevřená, moderní mateřská škola, která je založena na dobrých vztazích mezi dětmi, zaměstnanci a zákonnými zástupci. Pro výchovně vzdělávací práci vytvoříme bezpečné zázemí se stabilním kvalitním týmem pracovníků využívajících moderní metody, kde se děti připraví na vstup do dalšího vzdělávání, ale i na jejich budoucí život. Chceme být školou, která bude vyhledávána pro svůj individuální a vstřícný přístup, pozitivní klima a příjemné prostředí otevírající prostor celkové úspěšnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu.

 

Mise:

Vytváříme pro děti přirozené, bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém je plynule a nenásilně rozvíjíme ve všech vzdělávacích oblastech s rozšířenou environmentální a multikulturní výchovou. Děti směřujeme k tomu, aby při opuštění mateřské školy byly osobnostmi jedinečnými, samostatnými, sebevědomými, sebejistými, tolerantními, schopnými uvažovat, tvořivě přemýšlet, majícími radost ze života a chuť učit se a poznávat okolní svět.

 

Aby naše mateřská škola nadále fungovala jako optimálně sladěný celek, který dosahuje efektivních výsledků ve výchově a vzdělávání, je třeba při plánování dalšího rozvoje směrem ke zvyšování kvality:

 1. akceptovat déle trvající i nově vznikající sociální, legislativní a ekonomické faktory určující dlouhodobé vlivy na organizaci;
 2. analyzovat výchozí situaci, zaměřit se na maximální využití vnějších příležitostí, vyzdvižení stránek, které jsou strategicky významné, eliminovat ohrožení a slabiny organizace;
 3. stanovit strategie vedoucí ke splnění hlavních cílů školy a posilující její image;
 4. podporovat zaměstnance v pozitivním přístupu k dílčím změnám, dívat se na změny z více hledisek, dokázat srozumitelně objasnit jejich potřebu;
 5. vytvořit podvědomí v mysli veřejnosti o tom, oč škola usiluje, kam se ubírá, čeho chce dosáhnout, jak vidí sama sebe.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti materiální

Vytvářet dětem optimální a zajímavé materiální zázemí, které umožňuje smysluplnou realizaci každodenního programu.

 

Strategie:

 1. pečovat a udržovat stávající vybavení;
 2. dovybavit zahradu hračkami, herními prvky, výukovými panely;
 3. zvelebit prostředí školní zahrady zajištěním přirozeného stínu výsadbou nových stromů a keřů;
 4. rozšířit výukové programy do tříd pro využití interaktivních tabulí;
 5. uskutečnit vylepšení estetického vzhledu budovy školy;
 6. postupně doplňovat výukové pomůcky a materiál.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti životosprávy:

Navozovat a udržovat pocit dobré tělesné, duševní a sociální pohody, vyrovnanosti s vnějšími i vnitřními nároky, tedy dobrého zdraví.

 

Strategie:

 1. udržovat zdravé prostředí mateřské školy a jejího okolí, vnitřní pohodu, podporovat zdravou výživu a zdravý pohyb;
 2. podporovat a udržovat zdraví všech aktérů vzdělávání, nenásilně propojit klíčové komponenty → dítě + škola + rodina;
 3. vytvářet a podporovat příležitosti pro aktivní život dětí, pro společnou tvorbu hodnot;
 4. dodržováním zásad zdravého životního stylu dětí, poskytováním vhodného příkladu dospělých, zajišťovat prevenci civilizačních chorob a závislostí.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti psychosociální:

Rozvíjet a udržovat kvalitní mezilidské vztahy mezi dětmi i dospělými, které podporují a stimulují přirozený přechod od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání.

 

Strategie:

 1. respektovat vývojové hledisko dítěte, podporovat jeho přirozenou zvídavost zajímavými náměty k činnosti;
 2. posilovat vědomí dítěte, že již něco umí a zná;
 3. respektovat potencionalitu každého dítěte, jež představuje bohatství vývojových možností;
 4. promyšlenými postupy a vzdělávací nabídkou směrovat dítě ke svobodné volbě činností a aktivit;
 5. dávat dítěti příležitost hrát si, řešit samostatně různé praktické úkoly, ale také respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat;
 6. podporovat samostatné a tvořivé jednání dětí, vytvářet podmínky pro přirozené vyrovnání se se svým prostředím;
 7. systematicky přispívat k naplnění potřeby citových a sociálních vazeb, vytvářet a udržovat prostředí pro rovnocenné postavení všech dětí.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti organizační

Být dítěti dobrým průvodcem na jeho cestě za poznáním, připravovat prostředí a nabízet příležitosti k poznávání, přemýšlení a porozumění. Zajistit takové vzdělávací prostředí, jež podporuje aktivní učení dětí a umožňuje jejich optimální rozvoj v souladu s individuálními dispozicemi.

 

Strategie:

 1. vytvářet a realizovat vzdělávací projekty a podpůrné programy vycházející ze života dětí nebo navazující důležité události v jejich okolí;
 2. společně sdílet příklady dobré praxe, nové poznatky a zkušenosti pro zvýšení kvality vzdělávání;
 3. podporovat individualizaci ve vzdělávání, systematicky rozvíjet vnitřní potenciál každého dítěte a umožnit mu navázání na vlastní zkušenosti a dovednosti;
 4. věnovat pozornost cílevědomé přípravě dětí před zahájením povinné školní docházky, posilovat jejich aktivitu, samostatnost a tvořivost, poskytnout podporu při vyrovnávání vývojových nerovnoměrností před vstupem do základní školy;
 5. uplatňovat činnostní a prožitkové metody, objevování, experimentování, řešení problému, rozvíjet kritické myšlení dětí (podpora rozvoje zdravého životního stylu, rozvoj kulturní, matematické, čtenářské a digitální gramotnosti, podpora polytechnické a ekologické výchovy);
 6. podporovat sociální a emoční vývoj dětí (vytváření a dodržování pravidel, posilování prosociálnosti a pozitivního vztahu k ostatním lidem, rozvíjení zdravého sebevědomí a odpovídajícího sebeovládání, poskytování příležitosti všem dětem zažít úspěch).
 7. podporovat zdravý tělesný rozvoj a posilovat tělesnou zdatnost dětí;
 8. vytvářet inkluzivní prostředí, zajistit odpovídající podpůrná opatření pro nadané děti i pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti řízení školy:

Posilovat efektivní řízení založené na týmové práci, vytvářet zdravé pracovní klima podporující vytváření zdravých pracovních vztahů a žádoucí kultury.

 

Strategie:

 1. zkvalitňovat existující funkční organizační strukturu, zařazovat správné lidi na správné místo;
 2. orientovat se na participativní způsob řízení, podporovat práci v týmu;
 3. posilovat funkční evaluační, kontrolní a hospitační systém, konstruktivně využívat výstupy k optimalizaci vzdělávacího procesu a celkové působnosti školy;
 4. zefektivňovat materiálně technické podmínky (stabilní ekonomika školy, materiálně technické vybavení, úzká spolupráce s ekonomkou a školní jídelnou).
 5. využívat a rozvíjet informační systém, uplatňovat přímou a otevřenou komunikaci rozvíjející sdílení zkušeností, soudržnost týmu, vzájemnou důvěru a odpovědnost, podporovat pozitivní přístup ve vedení lidí.
 6. motivovat a sjednocovat zaměstnance společně sdílenými hodnotami, přesvědčením, představami a normami, rozvíjet univerzální morálku, kterou přijímají a dodržují.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti personální:

Podporovat profesní rozvoj zaměstnanců tak, aby uměli konstruktivně využívat svůj potenciál ve prospěch růstu procesní kvality a ostatních funkcí školy.

 

Strategie:

 1. vycházet z principů učící se organizace;
 2. sestavit a realizovat plán osobního a profesního rozvoje všech zaměstnanců v souladu s potřebami školy i vlastních zájmů na základě pravidelné reflexe práce jednotlivců i školy jako celku;
 3. uplatňovat kolegiální podporu, vytvářet příležitosti pro společné sdílení informací a zkušeností směřující k rozvoji kreativity a inovace v oblasti profesních kompetencí;
 4. podporovat možnosti samostudia, využívat odborné literatury, tiskovin a dalších relevantních informačních zdrojů rozvíjejících schopnost propojit teorii s praxí;
 5. posilovat důležitost vedení pedagogického portfolia a využívání Kompetenčního modelu kvalitní pedagogické praxe jako autoevaluačního nástroje pro další profesní rozvoj.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti spolupráce s rodiči:

Rozvíjet aktivní spolupráci s rodiči, podporovat vzájemnou komunikaci, zvyšovat důvěru ke školnímu prostředí, stát se vyhledávaným místem s dobrou pověstí.

 

Strategie:

 1. pokračovat v optimálně nastavené spolupráci s rodinou založené na otevřené komunikaci;
 2. podporovat a udržovat optimální partnerství, ochotu vzájemné spolupráce;
 3. společně sdílet informace o vzdělávacích potřebách, pokrocích a dosažených výsledcích dětí, domlouvat se na dalších postupech ve výchově a vzdělávání;
 4. nadále realizovat společné aktivity, poskytovat poradenský servis;
 5. dostat se více do podvědomí rodičovské i širší veřejnosti, propagovat a prezentovat mateřskou školu prostřednictvím pravidelně aktualizovaných školních webových stránek, v regionálních denících (Čtrnáctka) a účastí na kulturních akcích, soutěžích nebo výstavách.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti vzdělávání dětí se SVP:

Vytvářet kvalitní inkluzivní prostředí, jež umožňuje všem dětem v maximální míře rozvoj jejich vnitřního potenciálu a prostřednictvím získané jistoty, bezpečí, psychické stability a formování optimální osobní samostatnosti.

 

Strategie:

 1. uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem a metod vzdělávání;
 2. realizovat všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí;
 3. směřovat k osvojení specifických dovedností na úrovní odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky;
 4. intenzivně spolupracovat s rodiči, školskými poradenskými zařízeními i s dalšími odborníky;
 5. zajistit přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

Dlouhodobý záměr v oblasti vzdělávání dětí nadaných:

Vytvářet kvalitní podnětné prostředí, jež umožňuje všem dětem v maximální míře rozvoj jejich vnitřního potenciálu, vlastní aktivity, samostatnosti a tvořivosti.

 

Strategie:

 1. uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem a metod vzdělávání;
 2. realizovat všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí;
 3. nabízet aktivity podle zájmů a mimořádných schopností dětí;
 4. zajišťovat rozvoj a podporu takovým způsobem, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky;
 5. intenzivně spolupracovat s rodiči, školskými poradenskými zařízeními i odborníky.

 

 

Závěr:

Hlavní cíle a dlouhodobé záměry jsou nastaveny tak, aby naše mateřská škola nadále rozvíjela a posilovala svoji dobrou pozici instituce v MČ Praha 14 s kvalitním a podnětným zázemím, jež získá velkou pozornost a sympatie všech účastníků a příznivců předškolního vzdělávání.

 

 

Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

ředitelka MŠ Hostavice