Drobečková navigace

Úvod > O školce > Filozofie školky

Filozofie školky

Koncepce výchovně vzdělávací práce v naší škole

Školní vzdělávací program vychází ze státní koncepce předškolního vzdělávání - Rámcového vzdělávacího programu. Jeho jednotlivé integrované bloky jsou vzájemně propojeny tak, aby na sebe logicky navazovaly
a doplňovaly se.

Tým učitelů vypracovává každoročně jinak tématicky zaměřený plán, pro děti poutavý a přitažlivý, v kterém se odráží nejen přirozený rytmus přírodního cyklu, ale který obsahuje i široké spektrum činností rozvíjejících všechny složky osobnosti. K tomu napomáhá i nově vypracovaný školní program EVVO (environmentální vzdělání, výchova a osvěta). K výuce slouží i nová venkovní učebna a vyvýšený záhon.  Dále probíhá celoroční projekt "Procestujeme celý svět", kdy děti objevují v rámci multikulturní výchovy země z celého světa v dopoledním vzdělávacím bloku a následně ve spolupráci s naší skvělou partou kuchařek ochutnají speciality dané světové kuchyně. 

Třídy jsou vzhledem k věku částečně homogenní, ale děti mají každodenní příležitost vzájemně se setkávat venku na zahradě a tím i jeden druhého ovlivňovat. I některé činnosti v běžném denním režimu jsou realizovány společně.

U mladších dětí je výrazně podporována úspěšná socializace a rozvoj základních schopností a dovedností, u dětí předškolního oddělení vytváření volních vlastností, zdravé sebeprosazování, vytvoření kladného vztahu k učení a získávání nových informací. Všechny činnosti realizované během dne jsou uspořádány do částí odpovídajících časově době, po kterou je dítě schopno se soustředit. Přímá pedagogická práce probíhá přednostně formou hry, prožitkového učení a spoluprožíváním a spoluvytvářením života v MŠ.

Učitelka by měla být dětem pomocníkem, rádcem a oporou. Všichni pracovníci působí na děti jednotně, respektují osobnost dítěte a jeho vývojové potřeby. Snažíme se podporovat důvěru dětí a rodičů k zaměstnancům školy a pocit sounáležitosti i hrdosti ke škole.

Výchovně vzdělávací cíle

Výchovně vzdělávací činnost zaměřujeme na osobnostní rozvoj jednotlivých dětí.

  • Vést děti k samostatnosti v oblasti sebeobsluhy a hygieny.
  • Pokračovat v prohlubování dětské schopnosti vyjadřovací i tvořivé prostřednictvím estetické výchovy.
  • Pomocí environmentální výchovy chceme prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí.
  • Hrubou i jemnou motoriku, která velice úzce souvisí i s psychickým vývojem dítěte, rozvíjíme pohybovými činnostmi uvnitř i venku na zahradě, či při pobytu mimo areál školky.
  • Chceme naučit děti pozorně se k sobě chovat a brát vzájemně ohled na svou práci a na její výsledky.
  • Rodinný styl výchovy navozuje vztahy založené na důvěře a vzájemné toleranci.