Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > PROVOZ OD 12. 4. 2021

PROVOZ OD 12. 4. 2021INFORMACE K PROVOZU MŠ HOSTAVICE OD 12. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 bude MŠ v provozu pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dále pro děti z ISZ, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Děti mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. Abychom mohli sestavit dané skupiny, potvrďte účast/neúčast na vzdělávání od 12. 4. 2021 emailem na adresu: mshostavice@seznam.cz

Tuto informaci zašlete nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 10:00 hodin.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele v den nástupu dítěte do MŠ po předchozím potvrzení účasti emailem.

 

Pokud nechcete za níže uvedených podmínek vaše dítě do MŠ umístit, bude na základě potvrzení neúčasti emailem z povinné předškolní docházky omluveno bez nároku na distanční vzdělávání.

 

PODMÍNKY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ

TESTOVÁNÍ DĚTÍ:

Dítěti bude umožněna osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19, a podstoupí v MŠ vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu s negativním výsledkem vyšetření.

Testování bude provedeno při vstupu do budovy, počítejte s tím a rezervujte si na to čas. Výtěr z nosu dítěte bude vykonán jeho zákonným zástupcem.

Testy doposud nebyly do MŠ dodány, proto nevíme, zda se bude jednat o testy Lepu nebo Singclean.

MŠMT neumožňuje testování jinými než státem dodanými testy do MŠ. O organizaci testování vás budeme blíže informovat později. Určitě to zvládneme ????

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

testovací diagram.pdf

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

Tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.

 

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ:

Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Dítě, které mělo preventivní test pozitivní, je povinno se tomuto vyšetření podrobit.

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve školce, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit školce tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.

 

ROUŠKY A RESPIRÁTORY:

Děti v MŠ jsou bez roušky.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor.

 

Provoz škol se upravuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv. MŠ už nemají výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže.

Pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.

 

Děkuji za spolupráci a potvrzení účasti/neúčasti.

Věřím, že to společně zvládneme.

Markéta Havelková