Drobečková navigace

Aktuality > Zápis 2020/2021

Zápis 2020/2021

 IMG_20200525_131848.jpg

IMG_20200525_131536.jpg

IMG_20200525_131636.jpg

 

 

7. 4. 2020

NOVÉ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2020/2021

Z důvodu nutnosti dodržování zásad a doporučení ministerstva zdravotnictví k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru je třeba přizpůsobit i organizaci blížícího se zápisu do mateřských škol.

Dle doporučení MŠMT budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat v květnu 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Více v přiloženém dokumentu: „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“.

Dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat distanční formou od 2. do 16. 5. 2020:


JAK POSLAT!

Z těchto tří způsobů si můžete vybrat pro Vás nejvhodnější variantu:

 1. do datové schránky školy (ID: 6txkf72)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. poštou

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

CO POSLAT!

K zápisu bude potřeba dálkově zaslat: (pro stažení těchto souborů, kliknout na odkazy níže)

Tyto dokumenty také naleznete v elektronickém předzápise. Prosím, aby se všichni, kdo chcete zapsat dítě do naší MŠ, elektronicky předzapsali na https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hostavice.

 1. Žádost o přijetí
 2. Čestné prohlášení k očkování + kopii očkovacího průkazu
 3. Evidenční list
 4. Prohlášení o vzájemné shodě zákonných zástupců
 5. Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá, neověřená)

Místo trvalého bydliště dítěte bude ověřeno podle evidence obyvatel MČ Praha 14. Pokud nemáte trvalý pobyt na Praze 14, zašlete kopii nájemní smlouvy, příp. kopii jiného dokladu k ověření bydliště.
Pro cizince: kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Pro rodiče, kteří se již učinili elektronický předzápis:
V evidenčním listu nebude vyjádření lékaře, ten bude doplněn později. Místo toho vyplníte čestné prohlášení k očkování, jehož součástí bude kopie očkovacího průkazu (stačí prostá, neověřená). čestné prohlášení k očkování je nově ke stažení v dokumentech elektronického předzápisu.


Pro rodiče, kteří ještě neučinili elektronický předzápis:
Odkaz na potřebné dokumenty k zápisu jsou v záložce zápis 2020/2021. Evidenční list nebude s vyjádřením lékaře, to nahradí čestné prohlášení k očkování.

V současné chvíli je rezervace termínu k zápisu 4. a 5. 5. bezpředmětná! Tyto termíny osobní návštěvy v budově MŠ se ruší.

 

 

Den otevřených dveří JE ZRUŠEN!!!

 

Sledujte zde, prosím, aktuální informace k zápisu, budou průběžně doplňovány podle vývoje současné mimořádné situace.

 

 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Hostavice – U Hostavického potoka 803/71 po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 14 a v souladu s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ustanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Termíny vydávání žádostí a souvisejících tiskopisů

 • Máte-li dítě s problémem a víte, že potřebuje podporu, případně asistenta pedagoga, dohodněte si konzultaci s ředitelkou MŠ už v měsíci březnu (po tel. dohodě 703 494 247). Zápis do MŠ je třeba řešit individuálně.
 • Od 1. 4. 2020, měsíc před termínem řádného zápisu budete mít možnost si z pohodlí domova vyplnit elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ, můžete si i rezervovat hodinu, kdy nás navštívíte v termínech zápisu. Od tohoto termínu zde budou k dispozici i ostatní tiskopisy, které jsou přílohou k žádosti.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hostavice

 

 

Termín pro vydání rozhodnutí je 25. 5. 2020 (přijaté děti vyvěšením registračních čísel)

                                                                     Ing. Markéta Havelková, Ph.D., ředitelka MŠ Hostavice

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ve šk. roce 2020/2021

Hlavní kritéria pro přijetí:

 • děti předškolního věku v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky (odst. 4, § 34, Z 561/2004 Sb., školský zákon), pro které je předškolní vzdělávání povinné                                                
 • děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s bydlištěm v Praze 14 (trvalé i nájemní smlouva)
 • děti po dovršení 3 let s bydlištěm v Praze 14 (trvalé i nájemní smlouva)
 • děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ                     
 • děti, které dovrší 3 let do 31. 12. 2020                  

 

                                                                                             

. Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§4 a 5 školského zákona).
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34, odst.1 ŠZ).
 • Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Přednostně se přijímají:
   děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD
   děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinné předškolní docházce.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

Ing. Markéta Havelková, Ph.D., ředitelka MŠ Hostavice