Drobečková navigace

Aktuality > Zápis 2020/2021

Zápis 2020/2021

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Hostavice – U Hostavického potoka 803/71 po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 14 a v souladu s odst. 2, § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ustanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Místo pro podávání žádostí
Ředitelna v budově MŠ Hostavice – U Hostavického potoka 803/71

Termíny vydávání žádostí a souvisejících tiskopisů

 • Máte-li dítě s problémem a víte, že potřebuje podporu, případně asistenta pedagoga, dohodněte si konzultaci s ředitelkou MŠ už v měsíci březnu (po tel. dohodě 703 494 247). Zápis do MŠ je třeba řešit individuálně.
 • Od 1. 4. 2020, měsíc před termínem řádného zápisu budete mít možnost si z pohodlí domova vyplnit elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ, můžete si i rezervovat hodinu, kdy nás navštívíte v termínech zápisu. Od tohoto termínu zde budou k dispozici i ostatní tiskopisy, které jsou přílohou k žádosti.

 

 • 15. 4. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin

V termínu 15. 4. 2020 je současně pořádán Den otevřených dveří, kdy se rodiče mohou seznámit s programem a prostorami školy a děti si pohrát. V tento den budou tiskopisy a žádost o přijetí vydávány v listinné podobě.

Registrační číslo pro přijímací řízení bude vydáno vždy v momentu el. předzápisu a vydání tiskopisů.

Termín pro odevzdávání vyplněných žádostí

 • 4. 5. 2020 od 8:00 do 16:45 a 5. 5. 2020 od 8:00 do 15:00 (12:30-13:00 přestávka na oběd)
 • Termínem odevzdání žádosti začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle předem stanovených kritérií pro přednostní umístění v případě poptávky převyšující kapacitní možnosti MŠ. Podle naplnění těchto kritérií ředitelka vydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy.

  Osoba odpovědná za příjem vrácených žádostí:
 • Markéta Havelková, Ph.D. - ředitelka školy

Budeme požadovat předložení těchto dokladů:

 • občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
 • nájemní smlouvu k bytu, nemáte-li trvalé bydliště v Praze 14
 • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

Termín pro vydání rozhodnutí je 25. 5. 2020 (přijaté děti vyvěšením registračních čísel)

Ing. Markéta Havelková, Ph.D., ředitelka MŠ Hostavice

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ve šk. roce 2020/2021

Hlavní kritéria pro přijetí:

 • děti předškolního věku v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky (odst. 4, § 34, Z 561/2004 Sb., školský zákon), pro které je předškolní vzdělávání povinné                                                
 • děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s bydlištěm v Praze 14 (trvalé i nájemní smlouva)
 • děti po dovršení 3 let s bydlištěm v Praze 14 (trvalé i nájemní smlouva)
 • děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ                     
 • děti, které dovrší 3 let do 31. 12. 2020                  

Předpokládá se, že kapacita pro umístění dětí bude dostatečná, v tomto případě přijmeme omezený počet dětí, které dovrší 3 let po 1. 1. 2021. 

                                                                                             

. Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§4 a 5 školského zákona).
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34, odst.1 ŠZ).
 • Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Přednostně se přijímají:
   děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD
   děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinné předškolní docházce.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

Ing. Markéta Havelková, Ph.D., ředitelka MŠ Hostavice