Drobečková navigace

Aktuality > ZÁPIS 2019/2020

Výsledky zápisu do mateřské školy

pro školní rok 2019 / 2020

 

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019

 

Mateřská škola MŠ Hostavice, Praha 9, U Hostavického potoka 803/71, Praha 9, 198 00 jako správní orgán příslušný rozhodla prostřednictvím ředitelky podle ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 34 téhož zákona o přijetí dětí, jejichž správní řízení o přijetí je vedeno pod těmito registračními čísly:

 

4, 11, 12, 13, 17, 18, 30, 31, 35, 36, 40, 45, 46, 48, 49, 55

 

Zveřejněním registračních čísel dětí přijatých se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Do 15 dnů ode dne zveřejnění je možné podat odvolání proti vydanému rozhodnutí k MHMP prostřednictvím ředitelky MŠ. Sdělení, že dítě do MŠ nenastoupí, protože nastoupí v jiné MŠ, kde je také přijato, není odvoláním, je pouze sdělením o nenastoupení. Toto sdělení je nutné učinit neodkladně, na uvolněné místo může být přijato další dítě.

 

Pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 3. 6. 2019 od 16.00 hod v zelené třídě informační schůzka.

 

Dnem přijetí vzniká zákonným zástupcům dítěte povinnost plateb školného, na schůzce rovněž obdržíte variabilní symbol pro platbu stravného. Informace k povinnému vzdělávání dětí v MŠ je obsažena ve školním řádu platném od 1. 9. 2018, který je dostupný na webu MŠ. Děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí.

 

    Zuzana Slepičková

 ředitelka MŠ Hostavice

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MŠ U HOSTAVICKÉHO POTOKA 

BUDE PROBÍHAT V BUDOVĚ MŠ

 

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 vyhlašuje, v souladu s §34, odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zápis na školní rok 2019/2020 do Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71.

Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014).

Podrobné informace naleznete zde: MŠMT- Povinné předškolní vzdělávání


Vydávání dokumentů: žádost a evidenční list si můžete stáhnout zde:

Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem. Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout ve dnech 10. 4. 2019 a 11. 4. 2019.

 

Vrácení vyplněných dokumentů: 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019 od 8:30- 11:30 a 13:00- 16:30.

 

Při zápisu jsou nutné doklady:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče
 • v případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 • u cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Doporučujeme, aby se k zápisu zákonný zástupce dostavil bez dítěte. Jedná se o administrativní úkon, při zápise bývá v MŠ hodně lidí, pro dítě je to spíše stresující záležitost.

 

Vydávání rozhodnutí: Výsledky řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly do 30 dnů od odevzdání žádosti.

Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou  

  

Prohlídka školy:

Pokud se budete chtít k nám přijít podívat, je to možné 24. 4. 2019 na den otevřených dveří nebo po telefonické domluvě.

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP (§4 a 5 školského zákona).
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34,odst.1 ŠZ).
 • Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany členského státu EU, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.
 • Při přijímání dětí bude vycházeno z kritérií uvedených v tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

 

Kritérium   Bodové ohodnocení
Bydliště dítěte MČ Praha 14 20
Věk dítěte - dosažení věkové hranice k 31. 8. 2019 Dovršení 5 let věku 20
  Dovršení 4 let věku 15
  Dovršení 3 let věku 10

  Poznámky:

 • V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kriterií) rozhoduje o přijetí věk dítěte (od nejstarších)
 • V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ na území Prahy 14 s volnou kapacitou
 • V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31. 12. 2019 a bydlí na Praze 14
 • V případě, volné kapacity MŠ, lze přijmout děti, jejichž sourozenci již navštěvují MŠ
 • V případě volné kapacity lze přijmout dítě, které nemá bydliště na Praze 14

V Praze dne 28. 2. 2019